KutyaSarok

Nyereményjáték szabályzat

Jelen általános nyereményjáték szabályzat a KutyaSarok Magazin Facebook oldalán (www.facebook.com/kutyasarok)  meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozik, az adott játéknál feltüntetett feltételekkel.

A játékra jelentkezők automatikusan elfogadják a szabályzat rendelkezéseit.

A játékban résztvevő személyek

Játékban részt vehet minden e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a KutyaSarok nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játék leírása

A Játékba kerülés feltétele minden esetben a KutyaSarok Magazin Facebook oldalán lévő postban leírt pontok teljesítése.

A Játék időtartama

A Játék időtartamát az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni a Játéknál meghatározott pályázati feltételek teljesítésével lehetséges. Ha a kért adatok bármelyike hiányzik, a nevezés érvénytelen. Egy személy csak egyszer jelentkezhet a Játékra. Ha valaki többször küldi el jelentkezését, az automatikusan kizárásra kerül. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot.

Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik az adott Játék vonatkozásában kisorsolásra került(ek). Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül Facebook üzenetben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.  A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve profilja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Szervező(k) kézbesíti(k). A postázás átfutási ideje egy hét, vagy akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a KutyaSarok Magazin weboldalon található Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az Icon Design Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek.

  • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét és lakcímét – a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán közzétegye;
  • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
  • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a KutyaSarok Magazin nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a KutyaSarok Magazinnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.  A Magazin kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Magazinnál vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor az alábbi e-mail címre: kutyasarok@gmail.com Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.